Іс-тәжірибелік жұмыс

Физика-математика факультеті

Информатика және ИОӘ кафедрасы

Компьютерлік графикапәні бойынша

СИЛЛАБУС

Компьютерлік графика бойынша

5В070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы үшін

Оқыту түрі: күндізгі Курс: 3 Семестр: 5 Кредит саны: 3 Барлық сағат: 135 Барлық аудиториялық сағат саны: 45 Дәрістер: 15 Практикалық сабақтар: 30 СӨЖ: 90 Диф.сынақ: 5 семестр

Талдықорған 2015 ж


Оқытушылар туралы мәлімет:

Терликбаева Ляйла Жумагалиевна – информатика кафедрасының аға оқытушысы

№2 корпус, 323 кабинет, электрондық почта адресі – Lyayla@mail.ru, жұм.телефон 22-17-69-120, сот. тел - 87017594676.

Сабақ беру уақыты – сабақ кестесі бойынша

Консультация уақыты

Пәннің пререквизиттері:

· Информатика;

Пәннің постреквизиттері:

жоқ

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Бұл п Іс-тәжірибелік жұмысән 5В070300- Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша таңдау компоненті болып табылады. Компьютерлік графикамен жұмыс дербес компьютерді пайдаланудағы ең танымал бағыттардың бірі және онымен тек кәсіби суретшілермен дизайнерлер ғана айналыспайды. Кез келген кәспорында уақыт өткен сайын газеттер мен журналдарға жарнамалық хабарландырулар немесе жарнамалық беттер мен буклеттер беруге тура келеді. Ірі фирмалар мұндай жұмыстарды арнайы дизайнерлік бюро немесе жарнамалық агенстволарға дайындаттырады. Ал шектеулі бюджеті бар шағын фирмалар өз күштері мен қажетті программалық құралдардың көмегіне сүйенеді. Мұнда тек бұл мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін құралдарды Іс-тәжірибелік жұмыс білу және оларды кәсіби қолдана алу керек. Графикалық мәліметтерді ұсыну. Түстер өлшемі және модельдері. Графиктік бейнелерді сақтау форматтары. Пән бағдарламасының мазмұны 4 модульге бөлінген.


Компьютерлік графика» курсының мақсаты мен міндеті

Пәннің негізгі мақсаты болып графиктік конвейр деп аталатын заман талабына сай дамыған графиктік жүйелерді, инженерлік графиктерді және анимацияларды үйрету болып табылады.

· Машиналық графикуа түсінігін білу;

· комптютерлік графиканың базалық түсініктері әдістері мен алгоритмін үйрету;

· танымал графикалық бағдарламалармен таныстыру;

· компьютерлік дизайн негіздерімен таныстыру;

· компьютерлік графиканы қазіргі қоғамда әртүрлі ортада пайдалануын Іс-тәжірибелік жұмыс таныстыру.

Курстың нәтижесінде студентің білуі керек білімі, білгілігі және дағдысы

Студент PhotoShop, Corel Draw, 3Ds Max программалары туралы білім алады;

Студент үйреніп біледі:

Corel Draw векторлық және Adobe Photoshop растролық векторы, 3Ds Max программаларының қолданушы интерфейсін баптап және олармен жұмыс жасай алуды үйренеді. Көп қабатты бейнелер құру, объектілерді реттей алу, сурет салу, жөндеу, бейненің жеке бөліктерін бөліп алу құралдарымен жұмыс істей алу, өңдеу жұмыстарын жүргізуді үйренеді. Мәтінмен жұмыс істеу құралдарын пайдалану, сүзгілерді, арнайы эффектілерді пайдалануды үйренеді. Бейнелерді алмастыру, текстурамен жұмысты, сканерден өткізілген Іс-тәжірибелік жұмыс бейнелерді жөндеудің қарапайым тәсілдерін білу: түс және үстер моделі, түстер каналы, белгілер, қабаттар, түстер коррекциясымен жұмыс жасауды. Компьютерлік графиканың әдістері мен құралдарын қолданатын қазіргі қоғамдағы әртүрлі сфераларын пайдалана білуді меңгеріп үйренеді.Зыреттіліктері

Түйінді құзыреттіліктері:

· PhotoShop, Corel Draw, 3Ds Max программаларын және компьютерлік графика пәнін білу ;

· PhotoShop, Corel Draw, 3Ds Max программаларының қолданушы интерфейсін білу және баптауды меңгеру;

· PhotoShop, Corel Draw, 3Ds Max программаларында қолдануда құрал саймандарды қолдана алу біліктілігі мен білімін қолдана алу

Пәндік-мамандандырылған құзыреттіліктерге:

· Программалармен жұмыс жасауда практикалық дағдылары Іс-тәжірибелік жұмыс мен шығармашылық білімге ие болу;

· дербес шешім қабылдай білу;

· программа мәселелерін талдауға және шешуге қабілетті болу;

· PhotoShop, Corel Draw, 3Ds Max программаларында бейнелерді белгілеу мен баптауда, контурлар мен суреттерге құралдарды қолдану дағдысына ие болу;

· компьютерлік графика саласында өзінің кәсіби қызметін жетілдіруге қабілетті болу;

Жүйелік құзыреттіліктер:

· өзгермелі жағдайларға бейімделу қабілетіне ие болу;

· креативті ойлай білу;

· жаңа білімдерге игеруге қабілетті болу.


Пән білімінің жалпы баллдық бағасының бөлінуі

Бағаланатын бағдар (позиция) 1-8 аптадағы бағалау мөлшері 9-15 аптадағы бағалау мөлшері Баллдың максималдық (жоғары) мөлшері Электронды Іс-тәжірибелік жұмыс журналға балл қоюдың кезеңі
Ағымдық бақылау Әрбір бағалауға 100 баллдан Апта сайын (бірінші аптадан басқа)
СӨЖ Әрбір СӨЖ –ге 100 баллдан 4,7,11, 14 апталарда
Аралық бақылау Әр аралық бақылауға 100 баллдан 8 және 15 аптада
Кіру рұқсатының рейтенгісі R1 8 апта
Кіру рұқсатының рейтенгісінің R2 15 апта
Академиялық кезеңдегі кіру рұқсатының рейтенгісі R= (R1 + R2)/2 15 апта
Диф.сынақ ДС 16-19 апта
Қорытынды баға І = R*0.6+ДС*0.4

Білімді бағалаудың баллдық-рейтингтік жүйесі

Әріппен белгіленген баға Бағаның цифрлік эквиваленті Пайыздық мөлшері Дәстүрлі түрде ба Іс-тәжірибелік жұмысғалау
A 4.0 95-100 Өте жақсы
A- 3.67 90-94
B+ 3.33 85-89 Жақсы
B 3.0 80-84
B- 2.67 75-79
C+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2.0 65-69
C- 1.67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Кредиттік технологя жүйесінің өзіне тән ерекшелігі жинақтаушы жүйе қоланылады, яғни білім алушының оқудағы жетістік деңгейі, әр пәннің қорытынды бағасымен анықталады, ол рейтингтен (қорытынды бағаның 60%) және емтихан бағасынан (40%) құралады. Рейтинг студенттің әр пәннен академиялық кезеңде жинаған балынан құралады. Соған сәйкес білім алушының оқу жетістігі үшін (күнделікті сабақтағы жауап беруі, үй тапсырмасын тапсыруды, СӨЖ; аралы Іс-тәжірибелік жұмысқ бақылау және т.б) 100 баллдық шкала бойынша бағаланады және соңғы рейтинг барлық бақылау кезеңінде алған бағанын орташа арифметикалық сумасымен шығарылады.


Баға қоюдын критерилері

Бақылау түрі Максимальдық баға Оқытушының журналына балл қойылатын мерзімі
Ағымдық бақылау: қатысу: 1 сағ.-5 балл Дәріс барысында белсенділігі Дәріс сабағы б/ша үй тапсырманы орындалуы: Практикалық жұмыстың орындалуы: Практикалық сабақта берілген үй тапсырманың орындалуы: Әр сабақта
СӨЖ 1* Тапсырма 1 Тапсырма 2 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
СӨЖ 2 Тапсырма 1 Тапсырма 2 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне Іс-тәжірибелік жұмыс сәйкес
СӨЖ 3 Тапсырма 1 Тапсырма 2 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
СӨЖ 4 Тапсырма 1 Тапсырма 2 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
Аралық бақылау 1:коллоквиум (жазбаша) Сұрақ 1- баға Сұрақ 2- баға Сұрақ 3- баға Қорытынды баға: (баға1+баға2+баға3)/2 7 -8 апта
Аралық бақылау 2: коллоквиум (жазбаша) Сұрақ 1- баға Сұрақ 2- баға Сұрақ 3- баға Сұрақ 4- баға Сұрақ 5- баға Қорытынды баға: (баға1+баға2+баға3+ баға4+ баға5)/5 14-15 апта


Күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Мазмұны Сағат Іс-тәжірибелік жұмыс саны Апта
Модуль 1. Corel Draw графикалық редакторы
Дәріс 1. Компьютерлік графика ұғымы. Даму кезеңдері. 1апта
Практикалық сабақ 1. Пейзаж салыңыз. Ландшафт және жұлдызды аспан салыңыз Бұлт салыңыз
ОСӨЖ 1. Сурет салу құралдарын пайдалана отырып сурет салыңыз. (Қолмен салу құралы, 3 нүктелі қисық құралы, Безье құралы, пішін құралы)
Дәріс 2. Түстер өлшемі және модельдері. Графиктік бейнелерді сақтау форматтары 2 апта
Практикалық сабақ 2. Freehand құралын пайдалынып сурет салыңыз және түспен бояңыз
ОСӨЖ 2. Бояу түстерін пайдаланып пейзаж салыңыз
Дәріс 3.Corel Draw векторлық редакторы. Сызықтар. М Іс-тәжірибелік жұмысәтінмен жұмыс. 3апта
Практикалық сабақ 3. Text құралын пайдалынып сурет салыңыз.
ОСӨЖ 3.Мәтінге эффектілерді қолдана отырып сурет салыңыз.
Дәріс 4.Бояу және контур. Объектілер тобы. Объектілермен жұмыс 4 апта
Практикалық сабақ 4.Artistic Media (Суперлиния) құралымен танысу. Smudge Brush құралы арқылы сурет салыңыз
ОСӨЖ 4. Roughen Brush құралын пайдаланып сурет салыңыз. Interactive Connector құралын пайдаланып сурет салыңыз
СРС 1. (СӨЖ күнтізбелік жоспарынан қараңыз)
Модуль 2. Графического редактора Adobe PhotoShop
Дәріс 5. Adobe Photoshop графиктік редакторының интерфейсі 5апта
Практикалық сабақ 5. Adobe PhotoShop графикалық редактор құралдарымен танысу. Тапсырма: Жалынды мәтін құры Іс-тәжірибелік жұмысңыз; Қанды мәтін құрыңыз
ОСӨЖ 5.Adobe PhotoShop графикалық редактор құралдарымен танысу.Тапсырма: Сулы мәтін құру;
Дәріс 6.Қабаттармен жұмыс. Арналар. Бейнелерді редактрлеу 6апта
Практикалық сабақ 6. Adobe PhotoShop графикалық редактор құралдарымен танысу. Тапсырма: Суретке жылдамдық эффектісін беру;
ОСӨЖ 6. Adobe PhotoShop графикалық редактор құралдарымен танысу.Тапсырма: Сынықты мәтін құру;
Дәріс 7.Жалпы тонды корррекция. 7апта
Практикалық сабақ 7. Adobe PhotoShop графикалық редактор құралдарымен танысу Тапсырма:Қар бүршігін құру. Фотосуреттен сурет құру;
ОСӨЖ 7.Adobe PhotoShop графикалық редактор құралдарымен танысу Тапсырма: Ескі фотосуретке имитациялау;
СРС 2 (СӨЖ күнтізбелік жоспарынан қараңыз)
Модуль 3. 3ds Max графикалы Іс-тәжірибелік жұмысқ редакторы
Дәріс 8.3ds max интерфейс негізі. Терезе проекцияларын қолдану. Объектілермен базалық амалдар жасау 8апта
Практикалық сабақ 8. Объектілерді басқару. «Қабырға қалау»
ОСӨЖ 8. 3ds max бағдарламасының командаларымен және примитивтерімен танысу. Тапсырма: Box қарапайым примитивә арқылы қабырға құрыңыз
Аралық бақылау 1.Коллоквиум (жазбаша формада)
Дәріс 9.Жай обектінің негізінде күрделі объектілер құру 9апта
Практикалық сабақ 9.3ds max бағдарламасының командаларымен және примитивтерімен танысу. Тапсырма:Коллонада құру. Артемида храмын құру
ОСӨЖ 9. 3ds max бағдарламасының командаларымен және примитивтерімен танысу. Тапсырма:Ағаштар қатарын құру
Дәріс 10.3ds max қисығымен Іс-тәжірибелік жұмыс жұмыс 10апта
Практикалық сабақ 10. Сплайндар, сплайн төбелерінің типтері, айналу денесі. Тапсырма: Айналу арқылы фонтан құру
ОСӨЖ 10.Тапсырма: Айналу арқылы ыдыстар құру (құмыра, ваза)
Дәріс 11.Жарықтандыру типтері және базалық әдістері 11апта
Практикалық сабақ 11. Тапсырма: Сплайндар арқылы үй құру және әр бөлмесіне Omni жарықтандыру беру (Жан-жақты бағытталған жарықтандыру).
ОСӨЖ 11. Тапсырма: Примитивтерге жарықтандырудың барлық типтерін қолдану
СРС 3 (СӨЖ күнтізбелік жоспарынан қараңыз)
Модуль 4 Сцена құру
Дәріс 12. 3ds max –та материалдармен және текстуралық картамен негізгі амалдар 12апта
Практикалық саба Іс-тәжірибелік жұмысқ 12.Тапсырма: Бөлме бұрышын құрыңыз және онда материалдар қолданыңыз
ОСӨЖ 12 Тапсырма: Бұйым құрыңыз және оған материал қолданыңыз
Дәріс 13.Құрамдас материалдар 13апта
Практикалық сабақ 13. Тапсырма: Стол, құмыра құрыңыз да оған құрамдас материал қолданыңыз.
ОСӨЖ 13.Тапсырма: Бұйымдар құрыңыз және оған құрамдас материал қолданыңыз
Дәріс 14.Визуализация және анимация 14апта
Практикалық сабақ 14. Тапсырма: Жаңбыр құрыңыз және оған анимация беріңіз
ОСӨЖ 14. Тапсырма: Қар құрыңыз және оған анимация беріңіз
СРС 4 (СӨЖ күнтізбелік Іс-тәжірибелік жұмыс жоспарынан қараңыз)
Дәріс 15. Камерамен жұмыс 15 апта
Практикалық сабақ.Үш бөлмелі үй құрыңыз және камерамен анимациялаңыз
ОСӨЖ 15.Төрт бөлмелі үй құрыңыз және камерамен анимациялаңыз..
Аралық бақылау 2.Коллоквиум (жазбаша формада)
Диф.сынақ
Барлығы: дәріс- прак.сабақ СӨЖ (сонымен бірге ОСӨЖ)

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ

ДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ

Іс-тәжірибелік жұмыс

Тақырыбы: Контурлар және бояу.

Мақсаты: Бұлтты табиғат көрінісін дайындау.

Тапсырма:

1. Табиғат көрінісін салу.

2. Аспан және жер бейнесін салу

3. Бұлттарды салу.

1-тапсырма

2-тапсырма

3-тапсырма

Бақылау с Іс-тәжірибелік жұмысұрақтар:

1. CorelDraw программасында контурларды баптау қалай жүзеге асады?

2. Бояу түрлерін атаңыз?


documentadsxbor.html
documentadsxiyz.html
documentadsxqjh.html
documentadsxxtp.html
documentadsyfdx.html
Документ Іс-тәжірибелік жұмыс